Algemene voorwaarden

Art.1 Definities
1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de wederpartij van Nehemia Bouwconsultancy bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1.
Opdracht: alle (advies)werkzaam
heden die Opdrachtgever Nehemia Bouwconsultancy heeft verzocht te verrichten.

Art.2 Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Nehemia Bouwconsultancy, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Nehemia Bouwconsultancy, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle door Nehemia Bouwconsultancy gedane aanbiedingen en/of offertes.
2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Nehemia Bouwconsultancy uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3 Indien op een offerte respectievelijk opdracht door Nehemia Bouwconsultancy naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden door Nehemia Bouwconsultancy van toepassing zijn verklaard, zullen in geval van strijdigheid tussen (enige bepaling in) die voorwaarden en in (enige bepaling in) deze voorwaarden, deze voorwaarden prevaleren, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art.3 Totstandkoming van de overeenkomst
1 De overeenkomst komt tot stand door de door de Opdrachtgever getekende en door Nehemia Bouwconsultancy retour ontvangen opdrachtbevestiging. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Nehemia Bouwconsultancy verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2 Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Nehemia Bouwconsultancy met de door de Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang maakt.

Art.4 Gegevens en informatie
1Nehemia Bouwconsultancy is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever de door Nehemia Bouwconsultancy verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als Nehemia Bouwconsultancy wenst, heeft verstrekt.
2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Nehemia Bouwconsultancy verstrekte gegevens en informatie.
3 Opdrachtgever is gehouden Nehemia Bouwconsultancy onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4 In het geval Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen zoals omschreven in lid 1 t/m 3 van dit artikel, komen de daaruit voor Nehemia Bouwconsultancy voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Art.5 Uitvoering van de opdracht
1 Nehemia Bouwconsultancy bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
2 Indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon die bij of met Nehemia Bouwconsultancy werkzaam is, brengt zulks - behoudens voor zover Opdrachtgever en Nehemia Bouwconsultancy uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen - niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of onder diens verantwoordelijkheid mogen worden uitgevoerd, noch dat door het overlijden van deze persoon de opdracht eindigt, noch dat deze persoon (mede) aansprakelijk kan worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
3 Nehemia Bouwconsultancy zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar uitvoeren; Nehemia Bouwconsultancy kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
4 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen.

Art.6 Intellectuele vermogensrechten
1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de voortbrengselen van de geest die Nehemia Bouwconsultancy bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt komen toe aan Nehemia Bouwconsultancy.
2 Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nehemia Bouwconsultancy niet toegestaan deze, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Art.7 Geheimhouding
1 Nehemia Bouwconsultancy is verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden die haar bij de uitvoering van de opdracht bekend zijn geworden of zullen worden, waaronder begrepen de persoon van de opdrachtgever en de aard en omvang van diens belangen.

Art.8 Honorarium
1 Opdrachtgever is aan Nehemia Bouwconsultancy een honorarium (exclusief omzetbelasting) evenals vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd in overeenstemming met de bij Nehemia Bouwconsultancy gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
2 Jaarlijks kan Nehemia Bouwconsultancy haar tarieven aanpassen.
3 Nehemia Bouwconsultancy is gerechtigd een voorschot van 25% op het haar toekomende honorarium te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.
4 Indien enige declaratie niet dadelijk wordt voldaan is Nehemia Bouwconsultancy gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.
5 Nehemia Bouwconsultancy is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
6 Nehemia Bouwconsultancy is gerechtigd haar werkzaamheden tussentijds te declareren.
7 Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na de declaratiedatum.

Art.9 Betaling
1 Facturen dienen betaald te zijn uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is en de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
2 Indien Nehemia Bouwconsultancy is genoodzaakt incassomaatregelen te nemen, zijn tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten ad 15 % over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 113,45, evenals alle kosten die Nehemia Bouwconsultancy in rechten heeft moeten maken, ook voor zover deze kosten bij rechtelijke proceskosten veroordeling overtreffen.

Art.10 Reclames
1 Reclame met betrekking tot verzonden facturen dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum schriftelijk aan Nehemia Bouwconsultancy kenbaar te worden gemaakt.
2 Reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, tenzij Nehemia Bouwconsultancy zulks aan Opdrachtgever kenbaar maakt.

Art.11 Aansprakelijkheid
1 Nehemia Bouwconsultancy is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Voor vergoeding komt evenwel nimmer in aanmerking:
- bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Opdrachtgever aan Nehemia Bouwconsultancy ;
- bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Nehemia Bouwconsultancy ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Nehemia Bouwconsultancy daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Nehemia Bouwconsultancy verbonden organisatie;
- bij Opdrachtgever of derden ontstane indirecte of gevolgschade alsmede kosten welke de Opdrachtgever zou hebben moeten maken in geval de opdracht van aanvang af door Nehemia Bouwconsultancy goed was uitgevoerd.
2 Nehemia Bouwconsultancy heeft te allen tijde het recht door Opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
3 Opdrachtgever is, indien hij overweegt Nehemia Bouwconsultancy aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Nehemia Bouwconsultancy in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkheidsstelling overgaat.
4 De aansprakelijkheid van Nehemia Bouwconsultancy voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 8 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Nehemia Bouwconsultancy heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede dit verband houdt, met een maximum van vijftigduizend euro ( € 50.000,--).
5 De aansprakelijkheid van Nehemia Bouwconsultancy voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Nehemia Bouwconsultancy gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
6 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Nehemia Bouwconsultancy te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
7 Opdrachtgever is gehouden Nehemia Bouwconsultancy te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Nehemia Bouwconsultancy ten behoeve van Opdrachtgever.

Art.12 Rechts- en forumkeuze
1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Nehemia Bouwconsultancy is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2 Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Nehemia Bouwconsultancy gevestigd is.