Gedragscode

Als onafhankelijk advies- en ingenieursbureau hanteert Nehemia Bouwconsultancy een aantal gedragsregels. De gedragsregels zijn gebaseerd op de principes: integriteit, onafhankelijkheid, deskundigheid, vertrouwelijkheid, veiligheid en maatschappelijk verantwoord handelen.

Integriteit
Nehemia Bouwconsultancy treedt in haar beroepsmatige, zakelijke en maatschappelijke betrekkingen eerlijk en oprecht op, handelend naar relevante wet- en regelgeving, zonder enige tolerantie voor corruptie, omkoping, bedrog en andere vormen van onoorbaar handelen en nalaten.

Onafhankelijkheid
Nehemia Bouwconsultancy realiseer zich dat zij een zakelijke dienstverlener zijn, dat zij haar verantwoordelijkheid kent, dat zij alles vermijdt wat de onafhankelijkheid van haar advies kan schaden en dat zij geen handelingen zullen plegen die strijdig zijn met wet- en regelgeving. Dit betekent onder meer dat zij zich in haar advisering niet laten beïnvloeden door nevenbelangen en dat zij geen beloning in welke vorm dan ook aannemen of verstrekken die aan haar onafhankelijkheid of positie afbreuk kan doen.

Deskundigheid
Nehemia Bouwconsultancy stelt zich in staat binnen haar vakgebied met relevante ontwikkelingen in technologie en wetgeving te volgen.

Vertrouwelijkheid
Nehemia Bouwconsultancy respecteert het vertrouwelijke karakter van verkregen informatie. Deze vertrouwelijk verstrekte gegevens mogen alleen gebruikt worden indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van de opdracht. De vertrouwelijk verkregen informatie wordt slechts aan derden bekend gemaakt als daar een wettelijke plicht aan ten grondslag ligt.

Duurzaamheid, veiligheid en maatschappelijk verantwoord handelen
Nehemia Bouwconsultancy bevordert duurzaam, veilig en maatschappelijk verantwoord handelen zo veel mogelijk. Nehemia Bouwconsultancy handelt in haar bedrijfsvoering en in haar adviserende werkzaamheden met respect voor mens, milieu en maatschappij.

Naleving
Nehemia Bouwconsultancy zal toezien op de naleving van de gedragscode.